On i com posar els senyals luminiscents?

S'han de col·locar de manera que siguin visibles, clares i que no tapin els equips que intenten senyalitzar. Com a regla general, s' han de col·locar verticalment damunt dels equips d' extinció. 

Es pot posar la base del senyal a una alçada aproximada d' entre 1,5 a 2,2 metres del sòl, o bé a una alçada diferent en el cas que la situació ho aconsella perquè es vegin millor.


Back to Index

Com saber que un extintor és d'un sol ús?

Els extintors tenen una vida útil de 20 anys. Si el teu extintor sembla danyat o bé per la seva antiguitat s'ha de rebutjar contacta amb nosaltres, i un tècnic capacitat podrà inspeccionar-lo i provar-ho per determinar què cal fer.

Aquells extintors que siguin rebutjats s' enviaran a una empresa de residus certificada on es reciclaran sense perjudici per al planeta ♻️


Back to Index

Les bateries de Liti poden arder?

Sí, les bateries de Liti i Ion Liti sobreescalfades poden provocar incendis en cotxes elèctrics, en patinets elèctrics, en ordinadors portàtils, en smartphones i molts altres aparells elèctrics. Existeixen uns extintors específics per a aquest tipus de focs i amb major eficàcia que altres solucions com la vermiculita, F-500, etc... 🆕️ A AUXI-FOC donat el creixent d'aquest tipus de bateries hem incorporat al nostre catàleg de productes dos models de 6 i 9 litres per al Liti


Back to Index

Com es fan servir les BIEs?

1• Obrir la porta de l'armari.

2• Comprovar el manòmetre de pressió.

3• Desenrotllar la mànega: A la BIE de 25 mm desenrotllar la longitud que necessitem. A la BIE de 45 mm desenrotllar la mànega per complet (20 m).

4• Obrir la vàlvula amb suavitat, i subjectar la broqueta per evitar que l'aigua surti disparada per la pressió i ens llasti. La BIE de 25 mm pot ser utilitzada per una sola persona. La BIE de 45 mm ha de ser utilitzada mínim per 2 persones i que estiguin familiaritzades amb el seu ús.

• Intentar no doblar la mànega perquè no es talli el flux d'aigua.

5• Dirigir l' aigua cap a la base de l' incendi.


Back to Index

Quina pressió han de tenir les BIEs?

La xarxa de canonades haurà de proporcionar, durant una hora com a mínim, una pressió dinàmica mínima de 2 bar en l' orifici de sortida de qualsevol BIE.


Back to Index

Quins tipus de BIEs hi ha?

• BIE de 25 mm de diàmetre amb mànega tubular semirígida. 

• BIE de 45 mm de diàmetre amb mànega flexible plana.


Back to Index

Què són les BIEs?

Són equips contra incendis que es troben ancorats a una paret i que estan connectats a la xarxa d' abastament d' aigua. SIempre han d' anar dins l' armari i col·locats a una alçada maxima de 1.50 cm del terra.


Back to Index

Què és la protecció PASSIVA i ACTIVA contra incendis?


La protecció PASSIVA fa referència a la contenció de l' incendi. Se centra a evitar que es propagui afectant greument l' edifici, i a facilitar l' evacuació de les persones. S' aconsegueix amb:

• Ignifugació dels materials.
• Morter ignífug.
• Pintures luminiscents.
• Senyalització luminiscent.
etc...

La protecció ACTIVA fa referència a l' extinció de l' incendi. Se centra a detectar, alertar o extingir el foc si apareix. S' aconsegueix amb:

• Detectors de fum.
• Extintors.
• BIEs (Boca d'incendi equipades).
etc...

Si vols tenir un pla de seguretat efectiu has de tenir una combinació d'ambdós tipus de protecció. 


Back to Index

— 4 Formes d' apagar un foc:1. APAGAR UN FOC PER ELIMINACIÓ DEL COMBUSTIBLE:
Acció sobre el combustible. Es tracta d'eliminar, treure, tallar o apartar el combustible.

2. APAGAR UN FOC PER SOFOCACIÓ:
Acció sobre l'oxigen (comburent), ofegant el foc, col·locant barreres físiques o químiques sobre ell. Segueixen aquest principi d'extinció les mantes contra incendis, extintors de CO2, etc...

3. APAGAR UN FOC PER REFREDAMENT:
Acció sobre la calor baixant la temperatura de l'incendi. Segueixen aquest principi d'extinció els sistemes per aigua (BIE, etc...), i els extintors d'escuma, atès que l'escuma és essencialment aigua.

4. APAGAR UN FOC PER INHIBICIÓ:
Acció sobre la reacció en cadena. La reacció en cadena que produeixen els radicals lliures en un incendi es pot eliminar si es projecta sobre la base de les flames alguna substància que separi físicament aquests radicals i que a més reaccionin amb ells. Segueixen aquest principi d'extinció els extintors de Pols ( pols ABC, etc...)


Back to Index

Com es fa servir un extintor en cas d'incendi en 4 senzills passos:


1. Treure el passador de seguretat tirant de l'anella.
2. Aproximar-se al foc fins a un màxim d'un metre.
3. Pressionar la palanca de l'extintor.
4. Dirigir el raig a la base de les flames amb un moviment de costat a banda.


Back to Index

QuinS TIPUS de FOCS existeixen ?🔥Classe A:
Materials sòlids: Fusta, cartró, paper, plàstic...
🔥Classe B:
Líquids o sòlids liquables: Gasolina, gaso oli pintura...
🔥Classe C:
Foc de gasos: Butà, propà, gas ciutat ...
🔥Classe D:
Foc de metalls: Alumini en pols, magnesi ...
🔥Classe F:
Olis i greixos en cuines: Greixos vegetals i animals...


Back to Index

Es recarreguen els extintors?    

Sí. Els extintors d' incendis s' han de recarregar immediatament després de cada ús. Fins i tot si l'agent extintor a l'interior no es va descarregar per complet també s'ha de recarregar.


Back to Index

Quin és el manteniment dels extintors?      

Cada trimestre és obligatori realitzar inspeccions oculars per part del propietari o de l'empresa instal·ladora per comprovar la senyalització, accessibilitat, i estat aparent de l'extintor.

Cada any és obligatori per part de l'empresa instal·ladora comprovar el contingut de l'ampolla i la seva càrrega (qualitat, pes, pressió, etc...) així com el bon estat de totes les parts mecàniques (mànega i resta de components).


Back to Index

El retimpat és obligatori?    

Sí. El retimpat d' extintors, també conegut com a prova hidràulica, s' ha de realitzar cada 5 anys.


Back to Index

Els extintors caduquen ?

Sí. Els extintors tenen una vida útil de 20 anys.


Back to Index

Cal senyalitzar els extintors amb cartells fluorescents?

Sí, és obligatori per facilitar-ne la identificació.


Back to Index

Hi ha d'haver un extintor a cada planta de l'edifici?

Sí. A més el recorregut en horitzontal fins a arribar a l' extintor no ha de superar els 15 metres.


Back to Index

A quina alçada mínima/màxima s'ha d'instal·lar un extintor?

A una alçada mínima de 80 cm màxima d' 1.20 cm mesurat des del terra fins a l' extintor.


Back to Index

Els extintors són obligatoris en la meva comunitat de propietaris?

Sí, per a edificis construïts a partir de 1991. Per als construïts abans és molt aconsellable per prevenció.


Back to Index

L'extintor de CO2 deixa residus després d'usar-lo?

No. No cal realitzar una neteja posterior a la zona on hem descarregat.


Back to Index

El gas de l'extintor de CO2 és tòxic per a la salut?

No. Si bé com que és un agent sofocant que desplaça l' oxigen cal tenir especial atenció a la seva utilització en llocs tancats perquè pot causar asfíxia.


Back to Index

L'extintor de CO2 porta manòmetre?


No. No ho necessita perquè sempre ha de tenir pressió ja que el mateix agent l'exerceix en ser un gas. Aquest tipus d'extintor se sap si estan plens pesant-los.


Back to Index

Què conté l'extintor de CO2 ?

Conté diòxid de carboni, un gas no combustible i no conductor de l'electricitat que evita la propagació del foc, i sofoca el foc sense danyar els equips electrònics.


Back to Index